Rakkaew Mahidol Transformative Camp 2018
April 30, 2018
คอนเสิร์ตค่ายเยาวชน “วงออเคสตร้าเทศบาลนครยะลา” (Music For Life)
April 30, 2018

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2561

kan21

วันที่ 30 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2561  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรีต่อที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน ต่อไป ณ  ห้องประชุมสกุลกันภัย   ชั้น 4  อาคารอำนวยการ   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post