การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2561
April 30, 2018

คอนเสิร์ตค่ายเยาวชน “วงออเคสตร้าเทศบาลนครยะลา” (Music For Life)

music10

29 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดลนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และคุณชวน ตั้งจันศิริ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมชมคอนเสิร์ต “การแสดงคอนเสิร์ตปิดค่ายกิจกรรมภาคฤดูร้อนประจำปี 2561” “Music For Live”ดนตรีเพื่อการเรียนรู้ชีวิต และการใช้ชีวิตโดยมี “ดนตรี” เป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจในการแสดง “คอนเสิร์ตปิดค่ายฤดูร้อน” โดยวงออเคสตร้าเทศบาลนครยะลา Yala City Municipality Youth Orchestra ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นพันธกิจดนตรีร่วมกันระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับเทศบาลนครยะลาในการสานฝันให้กับน้อง ๆ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ “ดนตรี” “จะกล่อมเกลาจิตใจเยาวชนให้อ่อนโยน หล่อหลอมมิตรภาพให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม อีกทั้งเปิดโอกาสบนถนนสายดนตรีให้เยวชนได้รับทุนการศึกษา และมีอาชีพด้านดนตรีเมื่อเรียนจบ และมีหลายคนที่กลับมาสอนรุ่นน้องในวง สร้างสายสัมพันธ์รุ่นต่อรุ่น สร้างแรงบันดาลใจให้นักดนตรีเยาวชนรุ่นน้องอย่างต่อเนื่อง

Recent post