โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาและวิชาการสำหรับคนพิการทางการเห็น
April 25, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการ “อบรมอาชาบำบัดเบื้องต้น รุ่นที่ 2”
April 25, 2018

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จจากโครงการ “The HERO 2nd : No Smoking”

hero9

วันที่ 25 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จจากโครงการ “The HERO 2nd : No Smoking” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 55 คน จาก 10 ส่วนงาน และสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ จำนวน 16 คน มหาวิทยาลัยจึงขอมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกเพื่อเป็นการชื่นชมและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายจตุพร จุ่นจันทร์                          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. นายอาจศดง เกตุแก้ว                        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. นายโชคชัย บุญเย็น                          คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
4. นายวัชรพงศ์ ศิริกุลพันธ์                    คณะเทคนิคการแพทย์
5. นายบุญมี พลชำนาญ                        วิทยาลัยราชสุดา
6. นายชยพัทธ์ สมรูป                           วิทยาลัยราชสุดา
7. นายอานันท์ เสลานอก                      วิทยาลัยนานาชาติ
8. นายอนันต์ สีงาม                            วิทยาลัยนานาชาติ
9. นายสาลอรรถ เกิดศิริ                        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
10. นายปิยะพันธุ์ ดอกสูงเนิน              คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
11. นายโสพล บุญวัติ                          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
12. นายนันธวัฒน์ เติมธนวัฒน์            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
13. นายสมัย ศรีปานเงิน                      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
14. นายวันชัย อุสา                            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
15. นายศตชนม์ ทัญชีวะ                      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16. นายประพันธ์ จั่นลา                        คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินนโยบายเพื่อที่จะเป็นมหาวิทยลัยปลอดบุหรี่ โดยมุ่งเน้นการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวผู้สูบและคนรอบข้าง และเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ต้องการเลิกบุหรี่อย่างจริงจัง ได้เข้าร่วมโครงการ รับการบำบัดและฟื้นฟู โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คอยแนะนำให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องการลด ละ เลิกบุหรี่ และให้การรักษาอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อโน้มน้าวและสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่ จนสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ เป็นสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่ต่อไป

Recent post