งานเสวนาเทคนิคการเขียนบทความและเลือกวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
April 19, 2018
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วงล้อคุณภาพสู่นิสัยมุ่งความเป็นเลิศ”
April 20, 2018

โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2

thailand1

20 เมษายน 2561  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา  สุนทรานันท์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมโครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ“การบริหารปกครองของภูมิภาค รัฐ ชุมชน ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค Thailand 4.0”  ที่จัดขึ้นโดย  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปกรและเครือข่ายทางวิชาการ 6 สถาบัน  ณ โรงแรมดุสิตธานี  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีนักวิชาการ  บุคลากร  และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย อาทิ  คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยนานาชาติ  กองกิจการนักศึกษา  ศูนย์บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ  เป็นต้น

Recent post