คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2560
April 4, 2018
เภสัชมหิดลหารือความร่วมมือกับ Widya Mandala Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย
April 5, 2018

แพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2560 ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ

siriraj1

แพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2560 ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ

4 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในการปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เรื่อง “องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อชุมชนที่เป็นสุข” โดย แพทย์หญิงรัชฎาพร รุญเจริญ แพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช เข้าร่วมฟังการปาฐกถา ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post