พิธีเปิดโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561
April 5, 2018
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมประชุม Pacific Alliance of Music Schools Summit 2018
April 5, 2018

พิธีเปิดโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

foot7

วันที่ 5 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้การต้อนรับ พร้อมร่วมกันกำหนดแนวทางในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของส่วนงาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการดำเนินโครงการเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก แก่คณะทำงานของคณะฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดล บรรลุเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) อย่างแท้จริง ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post