ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า”
April 3, 2018
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2560
April 4, 2018

สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2561

elderly01

วันที่ 3 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “ครอบครัวสามวัย หัวใจพอเพียง ปีที่ ๒” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวต้อนรับ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

งานในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ ถวายปัจจัยไทยธรรม และเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นกิจกรรมการประกวด “น้ำปลาหวานออเจ้า” และการแสดงต่างๆจากชมรมผู้สูงอายุในเขตอำเภอพุทธมณฑล มีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานตามแบบประเพณีไทย

Recent post