สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษเรื่องเล่า “ดนตรีไม้ไผ่”
April 18, 2018
ครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
April 19, 2018

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมฯ ประจำปี 2561

bp1

วันที่ 18 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 (MU Backpack Scholarship 2018) โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะให้แก่นักศึกษาผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีการดำรงชีวิตของประเทศเพื่อนบ้าน ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติด้วยทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21th Century Skills)

นอกจากนี้ โครงการฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจาก Dr. Mark Felix อาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ  และรักษาการรองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้กับนักศึกษา พร้อมด้วยทีมงานของ Mahidol Channel แนะนำเทคนิคการทำคลิปสั้นเพื่อนำคลิปสั้นมาถ่ายทอดประสบการณ์ภายหลังจากสิ้นสุดในการการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ณ ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post