การจัดการกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) รุ่นที่ 2
April 26, 2018
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA”
April 26, 2018

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการแหล่งเดินทางแม่น้ำโขง

tour2

วันที่ 25 เมษายน 2561 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ ได้ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นพันมิตรในโครงการแหล่งเดินทางแม่น้ำโขง (Destination Mekong) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของการเดินทางในลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism) โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Mr. Jens Thraenhart Executive Director ผู้บริหารของ Mekong Tourism Coordinating Office (China, Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam) เพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการและผลงานวิชาการ โดยมี Dr.Roberto Bruno Gozzoli ประธานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์ ร่วมต้อนรับด้วย ณ ห้องประชุม A302 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post