โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA”
April 26, 2018
ศิริราช 130 ปี 130 โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน มุ่งพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทย
April 27, 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ Niigata University

mou3

วันที่ 23 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Professor Takeyasu Maeda Dean, Faculty of Dentistry, Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU) ที่มีระหว่างกัน ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post