อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ Asian Business Report
April 2, 2018
“Learning from Biosignals” งานวิจัยเพื่อวิเคราะห์สัญญาณร่างกายผ่าน Internet of Things (IoT)
April 2, 2018

พิธีทำบุญครบรอบ 2 ปี วันสถาปนาสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

INNOTEC1

2 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 2 ปี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute for Technology and Innovation Management : INNOTECH) ณ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 และได้จัดตั้งเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บริการจัดการองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและสังคม ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน การเชื่อมโยงดังกล่าวดำเนินการผ่านกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการทรัพยากรชีวภาพ การบ่มเพาะธุรกิจ และคลินิกเทคโนโลยี

Recent post