บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ MU Grad Quality Assurance
April 25, 2018
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จจากโครงการ “The HERO 2nd : No Smoking”
April 25, 2018

โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาและวิชาการสำหรับคนพิการทางการเห็น

qd1

25 เมษายน 2561  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา  สุนทรานันท์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาและวิชาการสำหรับคนพิการทางการเห็น  ณ ห้องประชุม 323 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา  โดยมีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการอบรม  40 คน  ประกอบด้วย  อาจารย์และผู้ปกครองของคนพิการทางการเห็น

โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาและวิชาการสำหรับคนพิการทางการเห็น  เป็นการโครงการบริการวิชาการโดยหน่วนบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ  กองกิจการนักศึกษา  เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางการเห็นในรูปแบบต่างๆ รวมถึงหนังสือเสียงให้คนพิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงและใช้ประโยน์ได้เต็มที่  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่คนพิการทางการเห็น การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -26 เมษายน 2561  ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคนพิการทางการเห็น  โดย  นายณัฐพงศ์  เลื่อนแป้น  ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  มาเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้การใช้ GQ CODE  สำหรับผู้พิการทางสายตาในรูปแบบบาร์โค้ดเสียง  รวมถึงการทำหนังสือเสียงระบบเดซี่

Recent post