รากแก้วมหิดลจัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวเลี้ยวตามคลอง
April 23, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
April 23, 2018

ประชุมติดตามกิจกรรมสร้างสุขของ 7 ภาคี นำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข

happy1

วันที่ 23 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานประชุมติดตามกิจกรรมสร้างสุขของ 7 ภาคี นำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข ครั้งที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 109 (สระบัว) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริม “มหาวิทยาลัยสุขภาวะ” ในภาพรวมให้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยปัจจุบันมีส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 7 ส่วนงานที่มาเป็นภาคีนำร่องขับเคลื่อนไปสู่ “มหิดลแห่งความสุข” ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,คณะพยาบาลศาสตร์,คณะเภสัชศาสตร์,หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล,สถาบันโภชนาการ,สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,วิทยาลัยการจัดการ โดยนักสร้างสุขของส่วนงานนำร่องทั้ง 7 แห่ง ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนและติดตามกิจกรรมสร้างสุข และร่วมกันวางแผนกิจกรรมสร้างสุขในส่วนงานของตนเอง เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขต่อไป

Recent post