กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “MU Quality Forum 2018: AUN-QA”
April 9, 2018
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Health Communication and Health Innovation
April 9, 2018

“งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประจำปี 2561”

AD13

วันที่ 9 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

Recent post