“งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประจำปี 2561”
April 9, 2018
กิจกรรมไหว้ครูมวยไทย “ สืบสานศิลปะมวยไทยสู่ชุมชน”
April 10, 2018

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Health Communication and Health Innovation

ph01

วันที่ 9 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดบรรยายพิเศษเรื่อง Health Communication and Health Innovation โดยกล่าวว่าในปัจจุบันหลายคนให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากกระแสข่าว รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพจากหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่สร้างกระแสให้คนหันมาใส่ใจและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงกันมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ถูกต้อง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น การสื่อสารสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทางคณะฯ จึงจัดให้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Health Communication and Health Innovation ช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “Veterinarian Health Communication” โดย Professor Shameem Rafix-Galea, Dean of Faculty of Social Sciences and Liberal Arts UCIS University, Malaysia ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ “Healthcare Innovation” โดย Mr. Ryoji Noritake, President of Health and Global Policy Institute, Japan และการบรรยายหัวข้อ “Public Health Innovation” โดย Professor Peter Chang, Secretary General of AHLA

การบรรยายพิเศษฯ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด

Recent post