วิทยาลัยราชสุดา เข้าเฝ้าถวายมาลัยข้อพระกร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
April 2, 2018

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2561

EdPEX10

2 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Overview บทบาท หน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx” และ “Common Pitfall” and Mindset โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยการปรับระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) นั้น มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ครบทุกส่วนงานตามแผนที่กำหนดไว้ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ของทุกปี
ในปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินฯ ได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx
ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประเด็นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 104 คน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561
ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post