สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2561
April 3, 2018
แพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2560 ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ
April 4, 2018

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2560

siriraj07

4 เมษายน 2561 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2560 โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมกับ รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และอาจารย์ นพ.สมุทร จงวิศาล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2560  ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลคือ แพทย์หญิงรัชฎาพร  รุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงรัชฎาพร  รุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  แพทย์ดีเด่นในชนบท คนที่ 44 แพทย์สตรีที่มีความเป็นผู้นำที่ดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มองเห็นความสำคัญของสุขภาพคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีความตั้งใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลและการพัฒนางานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ แนวคิดการทำงานคือ ทำบทบาทของตนเองให้ดีที่สุด  ผลงานที่เกิดผลลัพธ์ที่ดีและส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขในวงกว้างคือ “โครงการรถเมล์สายสุขภาพ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริการระบบส่งต่อไร้รอยต่อ ที่เกิดจากการทบทวนประวัติการดูแลผู้ป่วย และการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มไม่ฉุกเฉินสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ผ่านบริการระบบ Fast Track ปัจจุบันมีการพัฒนาสู่ระบบ E-Refer  และเป็นต้นแบบของระบบ Consult ของหน่วยงานภาคีอื่นๆ อีกหลายแห่ง

Recent post