วิทยาลัยราชสุดา จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
April 9, 2018
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “MU Quality Forum 2018: AUN-QA”
April 9, 2018

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ให้บริการทันตกรรมฟรี

dt6

วันที่ 4 เมษายน 2561 ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน (BTS) ให้บริการทาง
ทันตกรรม แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และครู จำนวน 204 คน จากจังหวัดเพชรบุรี อำนาจเจริญ น่าน ราชบุรี อุทัยธานี และลพบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสถานีส่งความสุข จากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ ครั้งที่ 3” โดยมี ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร และ ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมให้บริการทางทันตกรรมในครั้งนี้ด้วย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ระบบขนส่งมวลชนและร่วมทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอิสตินมักกะสัน กรุงเทพฯ

Recent post