ม.มหิดลพัฒนางานเวชระเบียน “ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู้สึกศิริราช”
April 24, 2018
โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาและวิชาการสำหรับคนพิการทางการเห็น
April 25, 2018

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ MU Grad Quality Assurance

GD10

วันที่ 24 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการ MU Grad Quality Assurance ณ ห้องประชุมจันทนา นิลวรากูร ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอด และแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรฯ ด้านทุนการศึกษา และ ความสามารถด้านสังคม (Soft Skills) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
– ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
– ข้อมูลสำหรับการทำ Unit Cost
– ทุนและรางวัลระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล
– กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
– ระบบพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN – QA

จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถาม และแนะนำข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการดำเนินงาน และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Recent post