มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการ “อบรมอาชาบำบัดเบื้องต้น รุ่นที่ 2”
April 25, 2018
การจัดการกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) รุ่นที่ 2
April 26, 2018

งานรณรงค์กำจัดโรคไข้มาลาเรีย ปี 2561 “World Malaria Day : Ready to beat malaria”

malaria4

วันที่ 25 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมงานรณรงค์กำจัดโรคไข้มาลาเรีย ปี 2561 “World Malaria Day : Ready to beat malaria” เนื่องในวันมาลาเรียโลก 25 เมษายนของทุกปี และเป็นผู้นำการเสวนา “Ready to beat malaria” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวชสกุล (รองอธิบดี กรมควบคุมโรค)
ดร.ดีเยอร์ โกปินาท (ผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรียและสุขภาพชายแดนองค์การอนามัยโลก) ดร.เดวิด สินธาศาสตร์ (ที่ปรึกษาอาวุโสของกองทุนช่วยเหลือ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อกำจัดโรคมาลาเรียภายใต้สำนักงานองค์การสหรัฐอเมริกาเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งภูมิภาคเอเชีย) พันเอกหญิง ดร.จริยานาฎเกวี (ผู้อำนวยการกองวิจัย สถาบันวิจัยแพทย์ทหาร ฝ่ายไทย) และ ดร.กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ (ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการพร้อมรับนโยบายการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบประกาศนียบัตรรับรองจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรียให้กับจังหวัดที่สามารถดำเนินการกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากพื้นที่ พร้อมทั้งตั้งเป้ากำจัดโรคมาลาเรียให้หมดจากประเทศไทยในปี 2567 ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Recent post