ประชุมติดตามกิจกรรมสร้างสุขของ 7 ภาคี นำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข
April 23, 2018
มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนศ.ต่างชาติพร้อมพาชมสยามนิรมิต
April 24, 2018

ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

am2

วันที่  23 เมษายน 2561 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับเครือข่าย จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ วัดถ้ำแสงเพชร โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนอกแฝก และ โรงเรียนบ้านบาก ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและปฎิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฯ ในครั้งนี้ได้กำหนดภารกิจในความร่วมมือไว้ดังนี้

1. เพื่อเป็นการสนองงานพระราชดำริของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ  การวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกอบรม สัมมนา และจัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่น และพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย
3. ความร่วมมือกันด้านการพัฒนาบุคลากร การประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และดูงานในหน่วยงาน
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกฝ่ายให้สูงขึ้นตลอดจนการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน
4. การดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อสุขภาวะของประชาชน และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. ความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการวิจัย ปรับปรุงพันธุ์  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้  เพื่อนำมาปลูกดูแลและพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างเสริมอาชีพให้กับชุมชน นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และบูรณาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อก่อเกิดประโยชน์ทุกฝ่าย

Recent post