พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 5
April 27, 2018
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาชาวญี่ปุ่น โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
April 30, 2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์

st1

วันที่ 30 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานฯ กล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์” ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นโยบายและแผน จัดทำความรู้คำศัพท์
ทางยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำแผนยุทธศาสตร์ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แต่ละส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ทุกส่วนงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการ
ทำตัวชี้วัด (KPI) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหัวข้อ ดังนี้
1. หลักการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้วย BSC : Strategy Map
4. การกำหนดตัวชี้วัดและ Initiative ด้วย BSC : Strategy Card
5. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้วย WBS : Work Breakdown Structure

Recent post