ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ให้บริการทันตกรรมฟรี
April 9, 2018
“งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประจำปี 2561”
April 9, 2018

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “MU Quality Forum 2018: AUN-QA”

QF9

9 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “MU Quality Forum 2018: AUN-QA” และบรรยายเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล” แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้สนใจ จากนั้น เสวนาเรื่อง Share & Learn: Experiences from AUN-QA Assessment at Program Level โดย รองศาสตราจารย์ชวลิต  วงษ์เอก (AUN-QA Expert and Assessor ASEAN University Network), รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  ทองหยกวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์ นพ.ทวี  เลาหพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Dr.Roberto B. Gozzoli วิทยาลัยนานาชาติ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “MU Quality Forum 2018: AUN-QA” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกส่วนงานได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์จากการนำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance – AUN-QA) มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัย

Recent post