พิธีเปิดโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
April 2, 2018
สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2561
April 3, 2018

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า”

CSR MU5

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมกลุ่มผู้ผลิต “เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า” การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้โครงการการส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรในภาคกลางและภาคตะวันตก โดย ดร.สุภาภรณ์ เลขวัตนักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ให้ความรู้รวมทั้ง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง”
โครงการอบรมดังกล่าว มีการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตรและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ รวมถึงให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอมาตรฐาน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการริเริ่มโครงการหรือประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานมากขึ้น
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานสนับสนุนเกษตร ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 50 คน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post