The 8th Executive Seminar in Thailand 2020, Lucerne University of Applied Sciences and Arts
March 4, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ Bosch (Thailand) จัด Competition 2020

A273F8D9-C189-402E-AB1A-0539ABEA37C4

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท Bosch (Thailand) จัดกิจกรรม Bosch Competition 2020: Urban Mobility Challenge @BoschUniHackathon ณ ห้อง A401 อาคารอทิตยาทร

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้สามารถและความเป็นมืออาชีพ ผ่านการวิเคราะห์แก้ปัญหาทางธุรกิจเสนอแนะต่อคณะกรรมการจากองค์กรธุรกิจและสถาบันการศึกษา โดย The Two Men Team ประกอบด้วย นายพริษฐ์ เกียรติเทพขจร และนาย Zin Yu Aung นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสามารถชนะเลิศรางวัลที่ 1 Urban Mobility Challenge @BoschUniHackathon ได้รับเงินรางวัลเงินสด 10,000 บาทและได้รับโอกาสเข้าเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ Bosch (Thailand)

นอกจากนี้ The Fighting Team ประกอบด้วย นางสาวณัฏฐิยา เงินวัฒนะ และนางสาวสุปรียา สมนึก นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชนะรางวัลที่ 2 รับรางวัลเงินสด 7,000 บาท และ Smart Mobility Consulting Team ประกอบด้วยนายเศรษฐวุฒิ ฟาง นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ นายกฤตธี จงจิตตกุล และนายศุภกร อร่ามอรุณศรี นักศึกษาวิชาการเงินได้รับรางวัล Popularity Award รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท โดยกิจกรรมนี้ยังเป็นการช่วยลดช่องว่างระหว่างองค์กรธุรกิจและสถาบันทางการศึกษาอีกด้วย