รักษาการแทนอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” และ “Where good ideas come from” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
February 3, 2020
งาน “ครบรอบ 56 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2563
February 4, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174 (The 174th AUN – QA Programme Assessment at Mahidol University)

aunqa-01

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที 174 (the 174th AUN – QA Programme Assessment at Mahidol University) โดยมี Prof. Dr. Suzeini Binti Abd Halim, AUN-QA Council Member กล่าวถึงกระบวนการการตรวจประเมิน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มีหลักสูตรเข้ารับการตรวจประเมิน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
  Doctor of Dental Surgery Programme, Faculty of Dentistry
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์
  Master of Science Programme in Social, Economics and Administrative Pharmacy (International Programme), Faculty of Pharmacy
 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์
  Master of Science in Pharmacy Programme in Clinical Pharmacy (International Programme), Faculty of Pharmacy
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
  Bachelor of Science Programme in Radiological Technology, Faculty of Medical Technology

Recent post