คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) คณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 28/2563 (Council Visit) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
January 24, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 29/2563 (Council Visit) ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
January 24, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) คณะวิทยาศาสตร์

SC-9

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

Recent post