กองวิเทศสัมพันธ์ ม.มหิดล จัดสัมมนาความร่วมมือด้านวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
January 15, 2020
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมมือกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
January 16, 2020

กองวิเทศสัมพันธ์ ม.มหิดล จัดสัมมนาความร่วมมือด้านวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

508370

วันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “International Relations Capacity Building 2020” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำทีมบุคลากรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวด้วย

โครงการ “International Relations Capacity Building 2020” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรที่ดูแลงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้มีความรู้ความสามารถในขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

Recent post