โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
January 25, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562
January 27, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)

Recent post