ม.มหิดล เผยความคืบหน้าผลักดันระบบชี้วัด ASEAN Rating on Healthy University สู่ประชาคมโลก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ทรงเปิด “ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์”
January 21, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้อนรับ President of China Medical University, Taiwan
January 21, 2020

ม.มหิดล เผยความคืบหน้าผลักดันระบบชี้วัด ASEAN Rating on Healthy University สู่ประชาคมโลก

ARHU12

ประเด็นสุขภาพของประชาชนเป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกประเทศให้ความใส่ใจให้ความสำคัญ มหาวิทยาลัยมหิดลถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในหลายปีที่ผ่านมา เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมสุขภาพในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network-Health Promotion Network; AUN-HPN) โดยมีสำนักงานเลขาธิการแห่งใหม่ ซึ่งปรับเปลี่ยนมาอยู่ในความดูแลของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆ นี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ด้วยบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน เป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการชี้นำสังคมที่ตอบโจทย์ให้ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องสุขภาวะ สามารถป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยได้

เริ่มจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้ แล้วขยายผลต่อไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ และยังมีบทบาทในระดับอาเซียนจัดทำระบบชี้วัดเพื่อที่จะให้ประกาศนียบัตรรับรองแก่มหาวิทยาลัยที่มีระบบการจัดการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัย โดยเริ่มแรกจากที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมหาวิทยาลัยสุขภาพระดับอาเซียน และจะขยายผลสู่ระดับโลกต่อไปในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล ASEAN Rating on Healthy University (ARHU) กล่าวเสริมว่า ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพมีทั้งหมด 22 เรื่อง ซึ่งครอบคลุมระบบการพัฒนาและโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ 9 เรื่อง รวมถึงกิจกรรมการลดละเลิกปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 6 เรื่อง ได้แก่ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด การพนัน ความรุนแรง ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา ควบคู่กับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 7 เรื่อง อาทิ ให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาวะทางใจ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านโภชนาการ พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย และความสมดุลของชีวิต

กระบวนการประเมินผลอยู่ในกรอบของ 5-stars rating system เริ่มจากการให้มหาวิทยาลัยประเมินตนเองสำหรับตัวชี้วัดในแต่ละเรื่องผ่านระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมประมวลผลและสะท้อนออกมาเป็นภาพรวม วิเคราะห์ศักยภาพในแต่ละด้าน และเทียบกับค่าคะแนนมาตรฐานเพื่อคำนวณออกมาในระดับ 1-5 stars จากทั้งหมด 1,000 คะแนน ระดับ 1 star อยู่ระหว่าง 1 – 199 คะแนน ระดับ 2 stars อยู่ระหว่าง 200 – 399 คะแนน ระดับ 3 stars อยู่ระหว่าง 400 – 599 คะแนน ระดับ 4 stars อยู่ระหว่าง 600 – 799 คะแนน ระดับ 5 stars อยู่ระหว่าง 800 – 900 คะแนน และอีก 100 คะแนนสำหรับระดับยอดเยี่ยม (Best Practice) ซึ่งกำหนดในลักษณะ 5 stars plus ทั้งนี้คะแนนในระดับ 5 stars หรือสูงกว่า จะมีการตรวจประเมินและยืนยันจากคณะกรรมการในระดับนานาชาติด้วย

จุดมุ่งหมายสำคัญ คือต้องการให้มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ได้เห็นถึงพัฒนาการและแข่งขันกับตัวเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ ไปกับสร้างการรับรู้แก่ประชาชน จากนั้นจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัยและงานวิชาการเชิงนโยบายเพื่อเผยแพร่สู่สังคมวงกว้างต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าวต่อไปว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการหารือปรับเปลี่ยนชื่อจาก ASEAN Rating on Healthy University (ARHU) เป็น Healthy University Rating System (HURS) เพื่อให้สอดรับกับทิศทางความสนใจในระดับนานาชาติให้มากขึ้น โดยจะมีการขยายผลการใช้เกณฑ์การชี้วัดสู่ระดับโลกเช่นเดียวกับ UI Green Metric ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและระบบเชิงนิเวศน์ โดยคาดว่าจะแพร่หลายภายใน 2 -3 ปีหลังจากเป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน ซึ่งถึงตอนนั้นประโยชน์จะเกิดกับทุกคน รวมไปถึงประชาคมโลก

Recent post