คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
January 17, 2020
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2563
January 17, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุม “โครงการเพื่อการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิต การทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการจ้างงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโสในสถาบันอุดมศึกษาไทย” กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

Seminar PH09

วันที่ 17 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม “โครงการเพื่อการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิต การทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการจ้างงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโสในสถาบันอุดมศึกษาไทย” กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การวางแผนชีวิตเพื่อการทำงานที่ประสบผลสำเร็จสำหรับอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา : บทเรียนชีวิตที่มีคุณค่า” ณ ห้องโคลีเซียม ชั้น 6 โรงแรมบางกอกมิดทาวน์ กรุงเทพฯ

การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมแก่อาจารย์ที่อยู่ในระยะก่อนเกษียณอายุให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และพัฒนาแนวนโยบายการจ้างงานเพื่อการขยายโอกาสการทำงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโสที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป และประเมินผลการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความสามารถในการทำงานและคุณภาพชีวิตการทำงานก่อนเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโสในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเตรียมความพร้อมในการทำงานแก่อาจารย์อาวุโสในสถาบันการศึกษาในภาพรวมที่เหมาะสมต่อไป

Recent post