คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 33/2563 (Council Visit) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 32/2563 (Council Visit) ณ คณะวิทยาศาสตร์
January 28, 2020
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562
January 28, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 33/2563 (Council Visit) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

dc-10

วันที่ 28 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 33/2563 (Council Visit) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา พร้อมผู้บริหารสถาบันฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย โดยสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล มีประเด็นความโดดเด่นดังต่อไปนี้

1. ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (2559-2562)
1.การตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามในนักกีฬาทั้งระดับประเทศและภูมิภาค อาทิ Asian University Games, Asian Beach Games, Asian football Confederation
2.ได้รับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จาก NATA, Australia และ WADA Laboratory Accreditation
3.เปลี่ยนสถานะ จาก “ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา” เป็น “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา”
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561

2. เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation เป้าหมายเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสังคมและประเทศชาติ เช่น โครงการวิจัยศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาร่วมกับ WADA Accredited Laboratory โครงการร่วมวิจัยกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสารต้องห้ามมีโครงการที่สนับสนุน เช่น โครงการ “ผลิตตำราเรื่องสารตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา” โครงการ “ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ” เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional /Academic Services เป้าหมายเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการให้อยู่ระดับแนวหน้า และคงไว้ซึ่งการรับรองมาตรฐานสากล มีโครงการที่สนับสนุน เช่น โครงการ “พัฒนาบุคลากร ด้านระบบคุณภาพ NDCC ” โครงการ “พัฒนาระบบสารสนเทศ (LIM) สำหรับห้องปฏิบัติการ NDCC” โครงการ “ยกระดับห้องปฏิบัติการ NDCC สู่ระดับแนวหน้า”
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization เป้าหมายเพื่อการบริการจัดการที่ยั่งยืน
มีโครงการที่สนับสนุน อาทิ เช่น โครงการ “ปรับปรุงกระบวนการทำงานของสถาบัน”

Recent post