คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 27/2563 (Council Visit) ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
January 23, 2020
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 43 ปี
January 24, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563

dc-2

วันที่ 24 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังและติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำส่วนงาน คณาจารย์ หัวหน้างาน บุคลากรให้การต้อนรับ และร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ด้วย ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

Recent post