คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Where good ideas come from”

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล เข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
January 24, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 28/2563 (Council Visit) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
January 24, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Where good ideas come from”

ph-4

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Where good ideas come from” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายในหัวข้อ “Where good ideas come from ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงประสบการณ์ในการทำงานวิจัย การแนะแนวทางในการทำวิจัย ข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาการวิจัย ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการวิจัย การพัฒนาวิธีการดำเนินการวิจัยที่เหมาะสมและมีเป้าหมาย รวมถึงประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ระดับสากล

Recent post