คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 25/2563 (Council Visit) ณ คณะศิลปศาสตร์

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “IoT Security Forum in Bangkok 2020” ร่วมกับบริษัท impress corporation limited ประเทศญี่ปุ่น
January 22, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 26/2563 (Council Visit) ณ คณะกายภาพบำบัด
January 22, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 25/2563 (Council Visit) ณ คณะศิลปศาสตร์

1

วันที่ 22 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 25/2563 (Council Visit) ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความโดดเด่นในประเด็น ดังต่อไปนี้

ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะศิลปศาสตร์ ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

1. เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)

2. จัดทำหลักสูตรสองปริญญาร่วมกับ Osaka University (M.A. in Applied Linguistics, Mahidol University & M.A. in Japanese Studies, Osaka University)

3. สร้างแบบทดสอบและจัดสอบ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol English Language Test: MU-ELT)

4. มี MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ 100 อันดับแรกของโลก ได้แก่ Shanghai Jiao Tong University (60), National Taiwan University (69), University of Leeds (93)

5. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น (ผลงานตีพิมพ์ 11 เรื่อง: อาจารย์ 61 คน)

6. ศูนย์การแปลและการล่ามได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

7. ผลประกอบการดีขึ้น โดยคณะฯ มีเงินรายได้สะสมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ในอัตราร้อยละ 43

8. มีบทเรียนออนไลน์  MOOC จำนวน 3 รายวิชา  SPOC จำนวน 5 รายวิชา

9. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมมัคคุเทศก์แก่บุคคลทั่วไปต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564

1. จัดทำหลักสูตร Double Degree B.A. in Chinese ร่วมกับ Shanghai Jiao Tong University

2. เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

3. นำหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน AUN-QA

4. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งสถาบันขงจื่อในมหาวิทยาลัยมหิดล

5. MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ 100 อันดับแรกของโลก ได้แก่ Fudan University (อันดับที่ 40ของโลก)

6. พัฒนาบทเรียนออนไลน์ MOOC จำนวน 5 รายวิชา และจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพออนไลน์

 

Recent post