คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 29/2563 (Council Visit) ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
January 24, 2020
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)
January 26, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

AE15D1D4-BA16-4093-81BA-85EFC5806CD8

25 มกราคม 2563 อาจารย์ พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในวาระที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมี แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 เป็นตัวแทนฝ่ายกรมอนามัยโดยศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานลงนามสักขีพยาน ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครสรรค์

วัตถุประสงค์ในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการ และมาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุอันประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆเพื่อดูแลผู้สูงอายุ การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในพื้นที่และพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอื่นๆที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิชาการด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

Recent post