คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 26/2563 (Council Visit) ณ คณะกายภาพบำบัด
January 22, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563
January 23, 2020

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 และนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

1579700647912-1024x682

วันที่ 22 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันฯ พร้อมกล่าวขอบคุณนักกีฬา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ทั้งในรอบการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และรอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 9-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานรายละเอียดของการจัดงานฯ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธนา อุดมพร ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานผลการแข่งขันฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเหรียญเป็นอันดับที่ 18 จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 111 สถาบัน โดยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันฯ จำนวน 17 เหรียญ ประกอบด้วย เหรียญทอง 4 เหรียญ เหรียญเงิน 4 เหรียญ และเหรียญทองแดง 9 เหรียญ และจากการเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 4 เหรียญ ประกอบด้วย เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญและเหรียญทองแดง 1 เหรียญ ทำให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการกีฬา และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกระตุ้นให้นักกีฬาพัฒนาทักษะความสามารถ มุมานะในการฝึกซ้อมให้มีระดับฝีมือที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลต่าง ๆในครั้งนี้ด้วย

Recent post