ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 “Thailand Quality Education Forum 2020” (วันที่ 2)
January 21, 2020
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิต วิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ)
January 22, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมูลนิธิไทยคม

thaicom06

วันที่ 22 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมูลนิธิไทยคม กับมหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิไทยคม รวมถึงการศึกษาและวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม สัมมนาโดยใช้องค์ความรู้ของทั้งสองหน่วยงาน ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้โดย นายพานทองแท้ ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม และรองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นอกจากนี้ยังมีรองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อำนวยการสถาบันวัตกรรมการเรียนรู้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม คุณพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิไทยคม เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

Recent post