ม.มหิดล เผยความคืบหน้าผลักดันระบบชี้วัด ASEAN Rating on Healthy University สู่ประชาคมโลก
January 21, 2020
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 “Thailand Quality Education Forum 2020” (วันที่ 2)
January 21, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้อนรับ President of China Medical University, Taiwan

002

วันที่ 21 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Prof. Mien – Chie Hung, President และ Prof. Liang – Yo, Yang, Dean of the Office of Global Affairs จาก China Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

โอกาสนี้ Prof. Mien – Chie Hung, President of China Medical University ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Maker – Guided Target Therapy, PARP and EGFR Inhibitors, and Development of Effective Immune Checkpoint Therapy” ณ ห้อง 204 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post