คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 22/2563 (Council Visit) ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 21/2563 (Council Visit) ณ คณะเภสัชศาสตร์
January 16, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
January 17, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 22/2563 (Council Visit) ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

mb01

วันที่ 17 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 22/2563 (Council Visit) ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563–2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ นวัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

1. ผลสำเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจของส่วนงานในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
1.การถ่ายทอดเทคโนโลยี biologics ที่มีมูลค่าสูง เช่น วัคซีนป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ และสารชีวโมเลกุลเพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้ง
2.การประเมินพัฒนาการด้านความคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย และรางวัลองค์กรดีเด่นด้าน
การป้องกันยาเสพติด จากสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี 2561
3.บริการตรวจวินิจฉัยโรคทาลัสซีเมีย และโครงการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy): มุ่งสู่ความเป็น Social Enterprise งานวิจัยที่มีศักยภาพในการนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
4.สร้างวัฒนธรรมเกษตรกรแนวใหม่ที่อยู่บนฐานนวัตกรรม มีพันธุ์พืชชนิดใหม่ อาทิ มันสำปะหลังสายพันธุ์พิรุณ และพันธุ์พืชหายากโดยโครงการ อพ.สธ.
5.ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง โดยจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ
เป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนการอ้างอิง สูงเป็นอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัย Field-Weighted Citation Impact (FWCI) จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนำไปใช้ เป็นต้น

2. เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564 (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12)
1.มุ่งเป็น World-Class Research Institute ทั้งด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์วิจัยฯ และหลักสูตร โดยมีจำนวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง AUN-QA, h-index, FWCI, จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1, จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูประดับ rising star (Tier 2) และจำนวนและรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.จัดตั้งศูนย์วิจัยประยุกต์และนวัตกรรมกุ้ง เพื่อรองรับการวิจัยมุ่งเป้าและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการส่งออก
3.โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างองค์ความรู้ในระดับ frontier นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง เช่น วัคซีน JE สิ้นสุดกระบวนการทดลองในระดับ Non-linical พร้อมสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และมี Biologics Candidates ต้นแบบ ที่มีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์อย่างน้อย 1 ตัว

Recent post