คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 31/2563 (Council Visit) ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
January 28, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 33/2563 (Council Visit) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
January 28, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 32/2563 (Council Visit) ณ คณะวิทยาศาสตร์

Council_SC03

วันที่ 28 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 32/2563 (Council Visit) ณ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ > 400 เรื่อง/ปี และมีสัดส่วนของ Quartile 1 สูงขึ้น
2. รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศและนานาชาติต่าง ๆ
3. การเริ่มผลักดันการใช้องค์ความรู้เพื่อสังคม

เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564
1. สร้างหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบุคลากรที่มีทักษะการวิจัย เป็นที่ยอมรับในสากล/มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
1.1 ONE MUSC Education บูรณาการการเรียนรู้ และสร้างการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 หลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA เพิ่มขึ้นอีก 3 หลักสูตร
1.3 การจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ หรือ Online Learning Platform ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สร้างการวิจัยแบบ Platform-to-Platform สนับสนุนนักวิจัย คณาจารย์ ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล Global Talent เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ ของจำนวนบุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น 15 คน ภายในปี 2564 ผลิตผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาท้าทายของสังคม จำนวน 2 เรื่อง ภายในปี 2564
3. Digital Transformation บริหารจัดการองค์กร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายทุกด้าน และสร้างศักยภาพในการเติบโต
4. ตั้งศูนย์ MUSC solutions เพื่อสร้างความร่วมมือในงานวิจัยกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อความสุขและการเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ จำนวน 10 โครงการ/กิจกรรม ภายในปี 2565
5. จัดทำผังแม่บทและปรับปรุงด้านการจัดการกายภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จภายในปี 2564 และได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2565

Recent post