รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562
January 28, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 34/2563 (Council Visit) ณ คณะพยาบาลศาสตร์
January 29, 2020

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 22 ค.ศ. 2020

med05

วันที่ 29 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 22 ค.ศ. 2020 พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง “พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการความร่วมมือไทย-ลาว : การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามพระราชดำริ” โดย ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร และได้รับเกียรติจาก พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แนะนำกำหนดการฝึกอบรมประจำปี 2020 และแนะนำให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ในการเตรียมตัวเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 22 ค.ศ.2020  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลผู้ป่วย และการบริหารงานสาธารณสุข  เพิ่มพูนทักษะกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางานอย่างยั่งยืน  การเขียนและนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  โดยจะมีการฝึกอบรมเฉพาะทาง  การนำเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาดูงานและทัศนศึกษา  ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 มีนาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 39 คน  แบ่งเป็น 11 หลักสูตร  ซึ่งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหลักสูตรโรคเมืองร้อน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 5 คน  และส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นสถานที่ฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆ

Recent post