คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 24/2563 (Council Visit) ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 23/2563 (Council Visit) ณ วิทยาลัยการจัดการ
January 17, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 “Thailand Quality Education Forum 2020”
January 20, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 24/2563 (Council Visit) ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

council c0101

วันที่ 20 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 24/2563 (Council Visit) ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมผู้บริหารสถาบันฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มีประเด็นความโดดเด่นดังต่อไปนี้

1. ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ( 2559-2562)
1.การขยายผลเชิงนโยบายพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) สู่การปฏิบัติในกลุ่มครูปฐมวัย และการให้นโยบาย EF เด็กปฐมวัยของสภาการศึกษาการปฏิบัติในกลุ่มครูปฐมวัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล บุคลากรด้านสุขภาพ และนโยบายการพัฒนา EF เด็กปฐมวัยของสภาการศึกษา ที่ขยายผลจากการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function : EF)
2.ขยายผลจากการพัฒนาการตรวจประเมินพัฒนาการ DENVER II มีนโยบายการตรวจคัดกรอง DSPM ทั้งประเทศ และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติได้ประกาศเป็นนโยบายที่ใช้ทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจาก 4 กระทรวงหลักทั่วประเทศ และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ที่ขยายผลจากการพัฒนาการตรวจประเมินพัฒนาการ DENVER II มีนโยบายการตรวจคัดกรอง DSPM ทั้งประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจาก 4 กระทรวงหลัก
3.มติสมัชชาสุขภาพ พื้นที่เล่นสู่การเรียนรู้ของเด็กในระดับชุมชนสู่ นโยบายสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายเล่นเปิดโลกของกระทรวงสาธารณสุข ขยายผลจากการพัฒนาแนวคิด/รูปแบบบริการศูนย์เรียนรู้ ๑๐ ทักษะความปลอดภัยและค่ายเล่นรอบเมือง
4.ผลกระทบจากสารโลหะหนัก ฟื้นฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6 ถูกนำเป็นข้อมูลประกอบ การพิจารณาเพื่อต่อสู้คดีระหว่างประเทศของรัฐบาล
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อต่อสู้คดีระหว่างประเทศของรัฐบาล “ผลกระทบจากสารโลหะหนัก และฟื้นฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6”
5.หลักสูตรบูรณาการ “การออกแบบชีวิต” (Life Design) ที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป

2. เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564
1.การขยายผลสู่ระดับนโยบาย (1) รูปแบบการจัดบริการการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเด็กทั้งมวล (Inclusive Child Care) สู่นโยบายสภาการศึกษาและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (2) รูปแบบการเยี่ยมบ้านโดยกลุ่มบูรณาการสุขภาพ การพัฒนาและการคุ้มครองเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ กลุ่มเด็กยากจนและมีความขาดแคลนแบบพหุปัจจัยในระดับชุมชน สู่นโยบายการดูแลเด็กปฐมวัยโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. (3) การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการคิดเชิงบริหาร >2,000 คน/ 2 ปี แก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย บุคลากรสุขภาพ ผู้บริหารชุมชน (ในหลักสูตรการประเมินและการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF)) การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และกระบวนการการเล่นสู่การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
2.พัฒนารูปแบบเชิงพื้นที่ “เมืองเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” อย่างน้อย 3 พื้นที่
3.พัฒนารูปแบบเชิงวัฒนธรรมองค์กร “ความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัวขององค์กร” เน้นเรื่อง Exclusive Breast Feeding, Book Start, Family Co-Space อย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อขยายผลและนำสู่การปฏิบัติในองค์กรภาครัฐ/และภาคเอกชน
4.มาตรการเฝ้าระวังและปกป้องเด็กร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข
การกำหนดมาตรฐานของเล่นในการควบคุมสาร Plasticizer โดยกระทรวงอุตสาหกรรม การลดการตายของเด็กจากอุบัติเหตุให้เหลือ 7 ต่อ 100,000 โดยกระทรวงสาธารณสุข และ การขยายผลการศึกษาการเฝ้าระวังปกป้องสมองเด็ก โดยมีนโยบายการป้องกันสมองเด็กในพื้นที่ ที่มีสาร Arsenic สูง โดยกระทรวงสาธารณสุข
5.ขยายผลหลักสูตรการเรียนร่วม ครอบคลุมผู้เรียน 2,000 คน ให้ได้ 5 หลักสูตร

Recent post