มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 “Thailand Quality Education Forum 2020”

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 24/2563 (Council Visit) ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
January 20, 2020
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ทรงเปิด “ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์”
January 21, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 “Thailand Quality Education Forum 2020”

tqed06

วันที่ 20 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และผู้บริหารส่วนงานที่กำกับดูแลด้านการพัฒนาคุณภาพและด้านการศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 “Thailand Quality Education Forum 2020” ในหัวข้อ “Quality in Practice” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดการประชุม ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาใน President’s Talk เรื่อง “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์ด้วยระบบคุณภาพ” ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 “Thailand Quality Education Forum 2020” โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา (หาดป่าตอง) จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบคุณภาพในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรอุมา ชัยวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยายหัวข้อ “Future Skills Employers wanted” จากนั้น มีการเสวนาในหัวข้อย่อยต่างๆ อาทิ “การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA ในประเทศไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส และประธานหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาวิษา ศรีธัญญรัตน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนาคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดำเนินการเสวนาโดย ดร. นคร ศรีสุขุมบวรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และการนำเสนอ Oral Presentation “AACSB Accreditation at the College of Management, Mahidol University (CMMU) โดย ดร. เกรียงไกร ตั้งคุณสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีส่วนรับรองและประกันคุณภาพ จาก วิทยาลัยการจัดการ และ Assessment of Student Learing Outcome for Assurance of Learning at Business Division Mahidol University International College โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวี ประทุมสุวรรณ์ จาก วิทยาลัยนานาชาติ

Recent post