คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 31/2563 (Council Visit) ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหิดลร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM2.5”
January 28, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 32/2563 (Council Visit) ณ คณะวิทยาศาสตร์
January 28, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 31/2563 (Council Visit) ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

council TM01

วันที่ 28 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 31/2563 (Council Visit) ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมผู้บริหารคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีประเด็น
ความโดดเด่นดังต่อไปนี้
1. ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ( 2559-2562)
1. ผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ 3 เรื่อง/คน/ปี ทุนวิจัย 1.5 ล้าน/คน/ปี ผลงานอ้างอิง 20 ครั้ง/เรื่อง/ปี จำนวน Field-Weighted Citation Impact เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ระดับ 2.09 สามารถเทียบเคียงมหาวิทยาลัยระดับโลกด้านโรคเขตร้อน
2.หลักสูตรอายุรศาสตรเขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน และหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ได้เปิดเป็นหลักสูตรแรกของโลก
3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะฯ ได้รับการ Re-recognition ครั้งที่ 4 จาก SIDCER-FERCAP และได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NECAST) ระดับ 3
4. ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (TMDR) ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 15189:2012, ISO 15190:2003 และได้รับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย (ESPReL)
5. หลักสูตร “Biosafety Training” ได้รับการรับรองหลักสูตรฯ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
6. ระบบเฝ้าระวังระดับประเทศ  2 ระบบ ที่พัฒนาโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนนั้น ถูกนำไปใช้อย่างถาวรในเว็บไซต์ของ (MOPH) คือ ระบบเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย และวัณโรค

2. เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564
1. เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยชีวนิรภัยระดับ 3 หรือ BSL3 ที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสูง
2. ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Training course) เต็มรูปแบบ และพัฒนาหลักสูตรให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน เพิ่มอีก 2 หลักสูตร
3. ระบบ Smart Hospital นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน  ทั้งด้านความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัย
4. เป็นศูนย์กลางรองรับการเป็น EC Secretariat ของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yo-thi Medical Innovation District: YMID)

Recent post