สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส แก่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมแสดงปาฐกถาผลงานที่ได้รับรางวัล อันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ
January 29, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 35/2563 (Council Visit) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
January 29, 2020

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส แก่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

DSC_8598

          วันที่ 29 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน        จาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี องค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นารถธิดา ตุมราศวิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และนายปิยพล มั่นปิยมิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัย เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเชิญ ส.ค.ส.พระราชทานมามอบให้ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

Recent post