วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 43 ปี
January 24, 2020
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Where good ideas come from”
January 24, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล เข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

D766FF6D-2C5E-445A-82CD-FFEDA8D422EB

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) เข้าเฝ้า เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อรับประทานแผ่นทองทรงจารและชนวน เพื่อนำไปประกอบพิธีเททองยอดเกศและองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ขนาดหน้าตัก 65 นิ้ว โดยมีต้นแบบในการจัดสร้างมาจากพระมหาลาภ พร้อมทั้งจัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้นบริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2563 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.รุจเรชา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเข้าเฝ้าด้วย ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

Recent post