คณะผู้บริหาร ม.มหิดล เข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 43 ปี
January 24, 2020
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Where good ideas come from”
January 24, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล เข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

D766FF6D-2C5E-445A-82CD-FFEDA8D422EB

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) เข้าเฝ้า เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อรับประทานแผ่นทองทรงจารและชนวน เพื่อนำไปประกอบพิธีเททองยอดเกศและองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ขนาดหน้าตัก 65 นิ้ว โดยมีต้นแบบในการจัดสร้างมาจากพระมหาลาภ พร้อมทั้งจัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้นบริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2563 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.รุจเรชา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเข้าเฝ้าด้วย ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

Recent post