มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหิดลร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM2.5”

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ผึ้ง
January 28, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 31/2563 (Council Visit) ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
January 28, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหิดลร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM2.5”

pm06

วันที่ 28 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการ “มหิดลร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM2.5” เพื่อสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบและภัยคุกคามต่อสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แนวทางการป้องกันและลดปริมาณฝุ่นให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น ในโอกาสนี้ นายภัทราวุธ พุสิงห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แนะนำให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ร่วมงานในการป้องกันและดูแลตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ ลานประติมากรรมดอกกันภัยมหิดล ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

Recent post