คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 30/2563 (Council Visit) ณ คณะเทคนิคการแพทย์
January 27, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหิดลร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM2.5”
January 28, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ผึ้ง

1

วันที่ 27 มกราคม 2563 แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรและการแปรรูป จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ผึ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์สมุนไพรและสายพันธุ์ผึ้งเพื่อใช้การแพทย์แผนไทย วิจัยและพัฒนาการปลูกสมุนไพรให้เหมาะสมต่อพื้นที่ พัฒนาการปลูก การผลิต และแปรรูปสมุนไพรให้ได้มาตรฐานเกรดทางการแพทย์ เผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องในการปลูก การผลิต การแปรรูป และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของรัฐ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนที่สนใจทั่วไป ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post