คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 26/2563 (Council Visit) ณ คณะกายภาพบำบัด

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 25/2563 (Council Visit) ณ คณะศิลปศาสตร์
January 22, 2020
งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 และนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
January 22, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 26/2563 (Council Visit) ณ คณะกายภาพบำบัด

1579699315209-1024x683

วันที่ 22 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 26/2563 (Council Visit) ณ คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ โดยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความโดดเด่นในประเด็น ดังต่อไปนี้

ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะกายภาพบำบัด ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา 3-5 อันดับเรียงตามความสำคัญ

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรนานาชาติ ได้รับการรับรอง AUN-QA

2. เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรนานาชาติ ในปี 2561 เป็นที่แรกในประเทศไทย

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด ได้รับการรับรอง WFOT และ AUN-QA

4. บัณฑิตกายภาพบำบัดสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพสูงกว่าเป้าหมายทุกปี และสอบผ่านร้อยละ 100 ติดต่อกัน 3 ปี (2560-2561)

5. บัณฑิตกิจกรรมบำบัดสอบผ่านใบประกอบโรคศิลปะ ในอัตราที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกปี (พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน

6. ศูนย์กายภาพบำบัด ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการทางกายภาพบำบัดระดับดีเยี่ยม จากสภากายภาพบำบัด

7. จำนวนชุมชน ผู้รับบริการในจังหวัดนครปฐมและความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

8. คุณภาพของงานวิจัยและทุนภายนอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

9. จำนวนผลงานพัฒนาและ Team good practice เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง​

เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564

1. ผลักดันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ให้ได้รับ International Accreditation จาก World Confederation for Physical Therapy (WCPT)

2. ปรับปรุงและบูรณาการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางคลินิก และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก

3. จัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมกายภาพบำบัดในภาวะกระดูกสันหลังคด” “ศูนย์ Active Aging” “ศูนย์ Women Health”

4. Tele-physical therapy ผ่าน health app.

5. Innovative learning platform เช่น E-learning, short-course, module, credit bank

6. Innovation and high impact research ร่วมมือกับชุมชนและภาคธุรกิจ

 

Recent post